Στον Οργανισμό μας πιστεύουμε στην διαφάνεια. Κάθε έσοδο ή έξοδο είναι ορατό σε όλους. 

Εδώ δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις & απολογισμοί του Οργανισμού.

Δεν υπάρχουν ακόμα οικονομικά στοιχεία προς δημοσίευση.

Cigaret Cycle ΑΜΚΕ

Α.Φ.Μ: 996954066 – Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών